13 apr 2018

Reklamasjoner spørreskjema

Trasoptunet, april 2018

Reklamasjoner:

 

Styret har hatt et relativt omfattende arbeid med å registrere og fremme reklamasjoner på fellesarealer overfor Obos nye hjem AS (ONH). For å få best mulig dokumentasjon om fremsatte reklamasjoner ønsker styret å få tilbakemelding fra beboerne i Trasoptunet. I den forbindelse har vi utarbeidet et enkelt spørreskjema for de forhold som antas å ha størst interesse. Om beboerne har opplevd problemer, så ber styret om at vedlagte spørreskjema returneres til borettslagets e-postadresse: trasoptunet@gmail.com innen 30. april 2018 eller i styrets postkasse innenfor garasjeport. Vi ber om at emnefeltet på e-posten merkes «reklamasjon», slik at informasjonen på en så enkel som mulig måte kan systematiseres i etterkant. Styret håper på størst mulig svarprosent og ber om at den enkelte beboer setter av litt tid til å svare på undersøkelsen. Bruk gjerne kommentar feltet til å gi ytterligere opplysninger du måtte ha om de enkelte punktene i spørreskjemaet. Bruk «annet» kategorien om det er andre forhold du ønsker å gi tilbakemeldinger om og som ikke går direkte fram av spørreskjemaet. Skjemaet finnes som nedlastbar word-fil på trasoptunet.no

 

Styret ber om tilbakemelding selv om den enkelte beboer har fremsatt reklamasjon overfor ONH, blant annet for at borettslaget får en systematisk oversikt over hvilke reklamasjoner som har størst omfang og om man har fått svar fra ONH. Informasjonen vil også benyttes som grunnlag for borettslagets videre oppfølging av reklamasjonene. Styret har for øvrig taushetsplikt om opplysninger som samles inn i forbindelse med virksomheten til Borettslaget. Dette følger av lov om burettslag og borettslagets vedtekter.

Borettslaget ønsker å bruke e-post i størst mulig grad i kommunikasjonen med beboere og ber derfor samtidig om samtykke til at kommunikasjonen kan foregå på denne måten, jf. burettslagslova § 1-6 (1).

 

Spørreskjema finner du her!